Welke verkoopdocumenten en attesten breng ik in orde als verkoper?

Bij de verkoop van een woning komt heel wat administratie kijken. Als verkoper van een pand moet je enkele belangrijke verkoopdocumenten en attesten overhandigen aan de potentiële koper. We maakten een lijstje op van deze attesten: 

Energieprestatiecertificaat (EPC)

Het energieprestatiecertificaat (ook wel eens EPC genoemd) geeft aan hoe energiezuinig jouw woning is en welke maatregelen je kan nemen om de energieprestaties te verbeteren.
 
Hoewel de inhoud van het EPC louter informatief is, moet dit attest bij de verkoop van een woning verplicht aan de koper worden meegedeeld, zodat deze goed geïnformeerd zou zijn over de energiezuinigheid van de woning die hij wenst aan te kopen. 
 
Een EPC dient steeds opgemaakt te worden door een erkend energiedeskundige, is in principe 10 jaar geldig, en moet steeds in de publiciteit van het te verkopen pand vermeld worden.

Postinterventiedossier (PID)

Een postinterventiedossier (ook wel eens PID genoemd) is een geheel van documenten en informatie die de koper in staat moeten stellen om de woning bouwkundig te ontleden. In het dossier zitten bv. de bouwplannen, detailplannen van elektriciteit en leidingen, het lastenboek, aankoopfacturen en onderhoudsinstructies van oa. keukentoestellen, detailfoto’s,… 
 
Het PID, dat wordt opgemaakt door een architect of veiligheidscoördinator moet verplicht aanwezig zijn bij de verkoop van je woning indien deze gebouwd of verbouwd is na 01.05.2001. 

Kadastraal uittreksel en kadastraal plan 

Om je woning te kunnen verkopen, moet je bij de Administratie opmetingen en waarderingen (in de volksmond ook wel het Kadaster genoemd) een kadastraal uittreksel en plan van je woning opvragen. 
 
Op dit uittreksel vind je terug op welke wijze de overheid jouw perceel grond gecatalogeerd heeft in haar databank (aan de hand van een uniek perceelnummer dat aan je perceel is toegekend). Ook het kadastraal inkomen, het bouwjaar, en de perceeloppervlakte staan hierin vermeld. Het kadastraal uittreksel heb je oa. ook nodig om het bodemattest van je woning te kunnen aanvragen.  
 
Het kadastraal plan is een geografische voorstelling van de grenzen van je perceel, waarbij de constructies die op je perceel zijn opgericht eveneens opgenomen. 

Bodemattest

Een bodemattest is een attest dat de koper informeert over de bodemkwaliteit van de grond van het pand. Dit attest is verplicht bij elke verkoop van een onroerend goed, en moet ten laatste beschikbaar zijn voor de koper bij de ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst. 
 
Als verkoper kan je dit attest in Vlaanderen aanvragen bij OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij), zowel schriftelijk als digitaal. Werk je samen met Animmo, dan vragen onze makelaars dit voor jou aan.

Elektrische keuring

Een elektrische keuring is een verslag dat de staat en conformiteit van de elektrische installaties in je woning in beeld brengt. Dit attest dient verplicht aanwezig te zijn bij de verkoop van je woning, ten laatste bij het verlijden van de authentieke akte. Op die manier wordt de koper geïnformeerd omtrent eventuele inbreuken van de elektrische installatie. Na de verkoop heeft de koper dan nog 18 maanden tijd om deze inbreuken aan te pakken en de installatie opnieuw te laten herkeuren. 
 
De keuring moet steeds gebeuren door een erkend keuringsmechanisme, dat een keuringsverslag opmaakt. Het attest blijft  25 jaar geldig, op voorwaarde dat er gedurende deze periode geen fundamentele ingrepen aan de elektrische installatie plaatsvinden. 

Stedenbouwkundige inlichtingen

De stedenbouwkundige inlichtingen (ook wel stedenbouwkundig uittreksel genoemd) worden afgeleverd door de stad of gemeente waarin je te verkopen woning gelegen is, en die informatie bevatten over de stedenbouwkundige bestemming van het pand. In deze inlichtingen worden zowel gewestelijke, provinciale als gemeentelijke voorschriften die van toepassing zijn op het pand opgelijst. Eveneens kan je hierin als koper nalezen of er een stedenbouwkundige vergunning voor het pand werd afgeleverd, of er bouwovertredingen vastgesteld zijn en of er een verkavelingsvergunning op het pand van toepassing is. 
 
Dit document is louter informatief maar dient verplicht aanwezig te zijn bij de verkoop van het pand, dit ten laatste bij het ondertekenen van de onderhandse verkoopovereenkomst. Deze informatie wordt door onze vastgoedmakelaars eveneens vermeld in de publiciteit rond je woonst. 

Klaar om te verkopen?

Naast bovenstaande verplichte documenten en attesten, zijn er nog heel wat facultatieve attesten met betrekking tot je woning die eveneens van belang kunnen zijn voor de koper (attest van je stookolietank, attest van je centrale verwarmingsinstallatie,…), terwijl er verder nog een aantal wettelijke informatieverplichtingen moeten gecontroleerd worden en in de publiciteit van je pand moeten vermeld worden (oa. de watertoets, de verplichtingen inzake onroerend erfgoed, voorkooprechten,…). Onze makelaars helpen je hier uiteraard graag verder mee!  

 

Verkoopt u een appartement dat deel uitmaakt van een mede-eigendom? Dan moet u als verkoper  ook een hele reeks gegevens en documenten bezorgen. Niet alleen de basisakte van de mede-eigendom en de processen-verbaal van de algemene vergaderingen van de laatste drie jaar. Maar ook de afrekening van de lasten, eventuele achterstallen, het werk- en reservekapitaal. Sommige van die elementen moet de koper immers kennen vóór u de verkoopovereenkomst ondertekent. U hebt die nodig om de kosten van de mede-eigendom te berekenen.

Mazouttank

Is er een mazouttank? Dan moeten er bepaalde verplichtingen nageleefd worden. Op de site van Informazout vindt u meer info over de regelgeving per gewest

De inlichtingen zoals meegedeeld op deze pagina zijn louter van algemene aard en kunnen geenszins als sluitende professionele juridische adviesverlening aangepast aan specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden worden beschouwd.

Lijkt het onbegonnen werk?

Gelukkig staat u er niet alleen voor.

Uw makelaar Animmo zal controleren of alle attesten afgeleverd werden. Daarbovenop voeren ze nog een aantal bijkomende controles uit. Ze gaan bv. na of de verkoper wel het recht heeft om het goed te verkopen, welke hypotheken er lopen, enz. Uw makelaar Animmo waakt er dus over dat de verkoop volledig conform de wet gebeurt.